Werkzoekende
Werkgever

Maak een WERKZOEKENDE account 
Zie je geen bevestigingsmail? Kijk dan in je spam mailbox.

Algemene voorwaarden

Versie 13 december 2020

Artikel 1 - Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Diensten van Monteurs Vacaturebank

GEBRUIKER

Een natuurlijke of rechtspersoon met een account op de Website, die ofwel een Overeenkomst heeft met Monteurs Vacaturebank, of die anderzijds gebruikmaakt van een Dienst van Monteurs Vacaturebank. Dit kan zowel een Werkgever als Werkzoekende betreffen.

KANDIDAAT

Iemand die een bepaalde baan of functie wilt

NESSTEIN

Monteurs Vacaturebank is een handelsnaam van Nesstein. Nesstein is gevestigd in Spijkenisse en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 75575035.

WERKGEVER

Een (potentieel) werkgever, of persoon die werkt voor de werkgever, opdrachtgever, intermediair of organisatie die gebruikmaakt van een Dienst van Monteurs Vacaturebank.

WERKZOEKENDE

Een natuurlijk persoon die gebruikmaakt van een Dienst van Monteurs Vacaturebank.


Artikel 2 – Algemeen

Monteurs Vacaturebank is eigendom van Nesstein, gevestigd te Spijkenisse. De hierna genoemde bepalingen zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de website Monteursvacaturebank.nl.


Door het gebruik van de website en/of aangeboden faciliteiten gaat gebruiker akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Monteurs Vacaturebank heeft het recht, zonder voorafgaande bekendmaking, deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen en/of aanvullingen treden in dat geval direct in werking.

Artikel 3 - Doel
Monteurs Vacaturebank is een vacaturesite met als doel om werkgevers en werkzoekenden monteurs met elkaar in contact te brengen, waaruit evenueel een werkrelatie uit kan voortvloeien.

Artikel 4 - Verwijzingen
De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Monteurs Vacaturebank heeft geen zeggenschap over deze websites. Monteurs Vacaturebank is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 5 - Gebruik

1.

Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen in strijd met deze Algemene Voorwaarden of de Nederlandse wet- en regelgeving.

2.

Het gebruik van de website door gebruiker alsmede het e-mail verkeer tussen gebruikers onderling vindt plaats voor eigen rekening en risico.

3.

Monteurs Vacaturebank is niet verantwoordelijk voor virussen in een door gebruiker verzonden of ontvangen e-mail.

4.

Gebruiker zal de website en de daarin ter beschikking gestelde (persoons)gegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor zij is bestemd, te weten het plaatsen van vacatures alsmede het verzenden van e-mails naar andere gebruikers voor zover dit plaatsvindt in het kader van een sollicitatie of de werving van personeel.

5.

Het is gebruiker niet toegestaan de website te gebruiken anders dan het doel waarvoor zij bestemd is. Hieronder wordt onder andere, doch niet uitsluitend, verstaan:

-

het selecteren en gebruiken van gegevens van andere gebruikers voor andere doeleinden dan omschreven;

-

het hinderen van andere gebruikers in het gebruik van de website c.q. het hinderen van de werking van de website.


Artikel 6 - Privacy
Gebruiker gaat ermee akkoord dat de door haar/zijn gedeelde (persoons- en/of bedrijfs)gegevens op de website en op de server van vacaturesoftware ontwikkelaar Exenzo worden bewaard. Gebruiker zal

de eventueel ter beschikking gestelde gegevens van werkzoekenden vertrouwelijk behandelen. Gebruiker zal bij het gebruik hiervan de bepalingen in acht nemen van de toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving en het Privacy statement.

Artikel 7 - Vacatures en bedrijfspresentaties
Opdrachtgever kan via de beheerpagina's zelf een vacature plaatsen en is daarmee volledig verantwoordelijk voor de geplaatste teksten en/of logo’s en bedrijfspresentaties.

Monteurs Vacaturebank heeft te allen tijde het recht om vacatures te weigeren of te verwijderen. Dit kan met name vacatures betreffen die dubbel zijn geplaatst of die niet geschikt voor monteurs zijn.
Monteurs Vacaturebank behoudt het recht om teksten naar eigen inzicht aan te passen of te verwijderen.

Indien een vacature door Monteurs Vacaturebank wordt geweigerd, en de vergoeding voor het plaatsen van de vacature reeds door de opdrachtgever is voldaan, zal in goed overleg gezocht worden naar een passende oplossing. In een uiterst geval kan Monteurs Vacaturebank besluiten over te gaan tot restitutie (van een gedeelte) van de betaalde vergoeding, maar zij kan hiertoe op geen enkele wijze verplicht worden.

Artikel 8 - Prijzen en betaling

Alle vermelde prijzen op Monteursvacaturebank.nl voor aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, exclusief BTW, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Monteurs Vacaturebank is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking en met onmiddellijke ingang de tarieven te herzien.

De betaling van producten of diensten (bestellingen), zoals het plaatsen van vacatures, vindt online of via factuur plaats. De factuur zal per e-mail of per post verzonden worden.

Account houder, tevens werkgever of in dienst van werkgever, dient de betaling te voldoen binnen de betalingstermijn die op het factuur vermeld staat. Indien de werkgever binnen de genoemde betalingstermijn niet betaalt, verkeert deze direct in verzuim (een nadere ingebrekestelling is niet vereist). Monteurs Vacaturebank mag dan vanaf de eerste dag nadat de betalingstermijn is verstreken de wettelijke handelsrente vorderen. Bovendien komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten (zoals kosten voor deurwaarders, incassobureaus, et cetera) voor rekening van de werkgever, met een minimum van EUR 150,-Monteurs Vacaturebank hoeft niet aan te tonen dat deze kosten ook daadwerkelijk zijn gemaakt.

Indien de werkgever de betaling niet op tijd heeft voldaan of de gevraagde content m.b.t. de vacature(s) niet volledig aanlevert, is Monteurs Vacaturebank gerechtigd plaatsing te weigeren of uit te stellen, maar niettemin het tarief in rekening te brengen dat op grond van de overeenkomst verschuldigd is.

Bij akkoord van de voorwaarden gaat de werkgever ook akkoord met het verplicht betalen van de bestellingen die door werkgever zijn uitgevoerd.

Het voor de vervaldatum verwijderen van vacatures ontslaat opdrachtgever niet van de verplichting de factuur binnen de betalingstermijn te voldoen. 

Artikel 9 - Intellectuele eigendom
De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de website, waaronder doch niet uitsluitend de auteursrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto's berusten bij Monteurs Vacaturebank met uitzondering van het materiaal dat door opdrachtgevers is geleverd in verband met de plaatsing van een vacature en/of bedrijfsinformatie.

Logo's van opdrachtgevers, door opdrachtgever beschikbaar gesteld, blijven eigendom van opdrachtgever. Monteurs Vacaturebank behoudt zich het recht voor deze logo's in grootte te bewerken voor gebruik op de website. Bij het ter beschikking stellen van een logo, geeft opdrachtgever hiervoor stilzwijgend toestemming.

Het is gebruiker niet toegestaan de website of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande toestemming van Monteurs Vacaturebank, op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of anderszins te verveelvoudigen.

Artikel 10 - Onderhoud
Monteurs Vacaturebank is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud of voor het verrichten van aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de opdrachtgever of gebruiker jegens Monteurs Vacaturebank ontstaat.

Artikel 11 - Garantie
De inhoud van de website Monteursvacaturebank.nl wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld en continue onderhouden. Desondanks is het mogelijk dat de informatie op de website niet correct of onvolledig is.

Monteurs Vacaturebank kan niet garanderen dat de website juist, volledig en actueel is, waaronder mede verstaan de door werkzoekenden opgegeven (persoonlijke) informatie, inclusief de CV's.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid
De totale aansprakelijkheid van Monteurs Vacaturebank wegens toerekenbare tekortkoming is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de vergoeding die opdrachtgever aan Monteurs Vacaturebank heeft voldaan. Uiterlijk binnen één maand na het ontstaan of na het bekend worden van die schade zal er een schriftelijke klacht terzake ingediend moeten worden bij Monteurs Vacaturebank, waarin wordt aangetoond dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Monteurs Vacaturebank.

Monteurs Vacaturebank is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade door verlies van gegevens, imago scahde of enige andere schade.

Monteurs Vacaturebank aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de website en/of diensten door opdrachtgever of gebruiker en voor alle mogelijke gevolgen daarvan, waaronder ook begrepen storingen in het netwerk, performanceproblemen en onbereikbaarheid van de website. Gebruiker vrijwaart Monteurs Vacaturebank voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met teksten en gegevens die opdrachtgever op de website heeft geplaatst.

Monteurs Vacaturebank is niet aansprakelijk voor een minimum aantal of minimum kwaliteit van sollicitaties vanwege gebruikers (werkzoekenden / kandidaten) op de vacatures van de opdrachtgever.

Monteurs Vacaturebank is niet aansprakelijk voor investeringen die de opdrachtgever heeft gedaan met betrekking tot het contract en in afwachting van een minimum aantal sollicitaties.Artikel 13 - Geheimhouding
Opdrachtgever erkent dat zij de beschikking krijgt over vertrouwelijke (persoons)gegevens van werkzoekenden en/of Monteurs Vacaturebank. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van deze vertrouwelijke gegevens. Opdrachtgever zal deze gegevens te allen tijde vertrouwelijk behandelen en deze niet openbaar maken en/of verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende werkzoekende of Monteurs Vacaturebank. Het is niet toegestaan om inloggegevens die door Monteursvacaturebank.nl aan gebruiker beschikbaar zijn gesteld voor toegang tot beheerpagina’s te delen met gebruikers uit andere bedrijven.

Artikel 14 – CV Databank

Het is Opdrachtgever niet toegestaan om CV’s en/of profielen van Monteurs Vacaturebank te plaatsen op openbare websites of te verkopen aan derden.


Artikel 15 - Uitsluiting
Monteurs Vacaturebank heeft te alle tijde het recht gebruikers de toegang tot de website of een gedeelte van de website te weigeren of te blokkeren. Monteurs Vacaturebank gaat over tot onmiddellijke verwijdering van een vacature en uitsluiting van de verantwoordelijke gebruiker indien:

-

er sprake is van oneigenlijk gebruik van de website of op andere wijze misbruik wordt gemaakt van de door Monteurs Vacaturebank aangeboden faciliteiten;

-

Monteurs Vacaturebank ernstige bedenkingen heeft bij de integriteit van gebruiker;

-

er sprake is van herhaalde overtreding van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.


Artikel 16 - Geschillen
Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen zullen aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Rotterdam worden voorgelegd.

Voorwaarden

Ik heb al een account